Slide background

KOMPETENCER

Slide background

 

KOMPETENCER

Arbejder primært indenfor

 

UDBUD

Forberedelse, strategi, udarbejdelse af udbudsdokumenterne, afvikling, evaluering og anbefaling til leverandørvalg.

KONTRAKT

Udarbejdelse af kontrakt og forberedelse af incitamentstrukturer i kontrakten.

IMPLEMENTERING

Implementering: implementeringsaktiviteter forbundet med opstart af kontrakten, f.eks. kick-off møde med stakeholdere/brugere, informations- og rapporteringsmateriale, vejledning i brug af kontrakten etc.

Contract Management

F.eks. claim og change management og løbende opfølgning på målsætninger i kontrakten.

Bid Management

Bistand til at styring af processen og udarbejdelse af tilbud til offentlige kunder, med særligt fokus på opfyldelse af udbuddets krav.

 

 

Marlene Frederiksen

 

UDBUD


 

Udbud er en disciplin i sig selv! Der er løbende ændringer i praksis fra Klagenævnet, som er væsentligt at have for øje, for at sikre et lovligt gennemført udbud.

Forretningen og slutbrugernes behov skal sikres inddraget i forberedelsen og afviklingen af udbuddet for derigennem at skabe værdi for forretningen på såvel kort som lang sigt. MKF Consulting har flere års erfaring med EU-udbud iht. Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet og kan hjælpe med alle faserne i et udbud:

 • Forberedelse og strategi for udbuddet.
 • Prækvalifikation.
 • Udbudsdokumenter.
 • Tilbudsevaluering.
 • Indstilling til leverandørvalg.
 • Kontraktindgåelse.
 • Debriefing-møder med fravalgte tilbudsgivere.

Arbejdet sker i et tæt samarbejde med kundens organisation for at sikre værdi for forretningen og slutbrugerne af den udbudte kontrakt.

 

 

IMPLEMENTERING


 

Når en kontrakt har været i udbud, er det essentielt for realisering af strategien og de givne mål, at der lægges en plan for implementering af kontrakten i kundens organisation. Der kan f.eks. være tale om følgende implementeringsaktiviteter:

 • Kick-off møde med stakeholdere/brugere.
 • Kick-off møde med den/de valgte leverandør(er).
 • Informationsmateriale.
 • Vejledning i brug af kontrakten.
 • Change-/claim-procedure.
 • Opfølgning på compliance.
 • Rapportering.

MKF Consulting har gode erfaringer med planlægning og gennemførelse af implementeringsaktiviteter samt løbende opfølgning på og rapportering om en kontrakts målopfyldelse.

 

MKF CONSULTING

 

CONTRACT MANAGEMENT


 

Contract Management handler om aktivt at bruge kontrakten som et styringsværktøj gennem hele kontraktperioden og at sikre, at strategien og målene, som blev defineret før udbuddet, følges tæt og realiseres. Contract Management skal også sikre, at den aftalte ydelse eller løsning leveres i aftalt kvalitet, til aftalt tid og pris.

Contract Management kan både udøves:

 • Internt (compliance-målinger, tilfredsheds- og ledelsesrapporteringer el.lign.)
 • Over for den/de valgte leverandør(er): f.eks. sikre værktøjer og procedurer til change-og claim management, løbende opfølgning og rapportering.
 • Over for eksterne stakeholders: f.eks. samarbejdspartnere, overordnede myndigheder el.lign.

MKF Consulting kan bistå med Contract Management, både som en ressource i afdelingen, på ad-hoc-basis eller med afsæt i en given opgave eller problemstilling. MKF Consulting har erfaring med Contract Management i SKI-regi, kommuner og halvoffentlige virksomheder og har tidligere arbejdet med Contract Management indenfor rammeaftaler, entreprisekontrakter, FIDIC mv.

 

 

BID MANAGEMENT


 

MKF Consulting har også erfaringer med at byde ind på offentlige udbud, og har forståelse for den store opgave og udfordring, det kan være at udarbejde et tilbud under de givne udbudsretlige rammer.

MKF Consulting kan hjælpe med at styre tilbudsprocessen og opfyldelsen af de formelle krav heri, således at virksomheden kan have fokus på opfyldelse af kontraktens genstand/scope og prissætningen heraf. MKF Consulting kan f.eks. hjælpe med:

 • Strategi for tilbudsafgivelse.
 • Anmodning om prækvalifikation.
 • Styring af processerne forbundet med tilbudsudarbejdelsen.
 • Sikre opfyldelse af formelle krav i udbuddet.
 • Formulering af spørgsmål i forbindelse med spørgerunden.
 • Forhandlingsmøder og revideret tilbud, hvor dette er gældende.

 


 

Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med den offentlige eller private virksomhed, herunder dennes stakeholdere/brugere. Samarbejdet sker med udgangspunkt i virksomheden, dennes forretning, og hvad der er værdiskabende for virksomheden ifht. den konkrete opgave, f.eks. udbud, både på kort og lang sigt. MKF Consulting har erfaringer fra forskellige brancher, hvilket skaber et godt fundament for forretningsforståelsen og værdiskabelsen.

Marlene Frederiksen


MKF CONSULTING


Dit værdiskabende værktøj